OVK-besiktning: En viktig punkt för fastighetsägare

05 juni 2024 Veronica Urena

editorial

Att säkerställa en sund och säker boendemiljö för sig själv och andra är en grundläggande förväntan i bostadshus och kommer med ett antal juridiska skyldigheter. Ett av dessa ansvarsområden är att regelbundet genomföra en OVK besiktning, vilket är ett viktigt steg för att upprätthålla hög inomhusluftkvalitet och boendesäkerhet. Denna artikel utforskar vad OVK besiktning innebär, dess viktiga roll i fastighetsskötsel, mätbara fördelar och hur fastighetsägare kan ta itu med denna viktiga process.

Vad är OVK-besiktning?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll, ett lagkrav i Sverige som syftar till att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad är i gott skick och fungerar som det ska. Ventilationssystem spelar en central roll i att säkerställa en god inomhusmiljö genom att kontinuerligt cirkulera frisk luft, reglera fukt och avlägsna föroreningar och lukt. En OVK besiktning är en teknisk kontroll av ventilationssystemet och ska utföras av en certifierad kontrollant som har behörighet att utfärda intyg om systemets status.

OVK besiktning är ett återkommande krav enligt svensk lag, där intervaller för kontrollen varierar beroende på typen av fastighet och när den senaste kontrollen genomfördes. Fastighetsägare är ytterst ansvariga för att se till att dessa besiktningar genomförs i tid, och att eventuella brister åtgärdas.

ovk besiktning

Varför är OVK-besiktning viktig?

Det främsta skälet till att genomföra OVK besiktningar är att skydda människors hälsa. Dålig inomhusluft kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive andningsproblem, huvudvärk och allergier. Genom att säkerställa att ventilationssystem fungerar korrekt minskar man risken för dessa problem.

En annan anledning till att genomföra OVK besiktningar är att det är ett lagkrav enligt svensk byggstandard. Att försumma denna skyldighet kan resultera i böter och andra sanktioner. Dessutom kan en välunderhållen fastighet med ett effektivt ventilationssystem leda till lägre energikostnader, eftersom systemet bidrar till en mer energieffektiv fastighet.

En OVK besiktning har också en positiv effekt på fastighetens värde och attraktivitet. En fastighet med godkänd OVK signalerar att fastigheten är välskött, vilket kan vara attraktivt vid försäljning eller uthyrning.

Processen för OVK-besiktning

För att genomföra en OVK besiktning behöver fastighetsägaren anlita en behörig kontrollant. Kontrollanten kommer att granska installationerna och bedöma om de möter de lagstadgade kraven. En grundlig genomgång av ventilationskanaler, fläktar och ventiler ingår, liksom bedömning av luftflöden och förekomst av eventuella skador.

Efter besiktningen utfärdar kontrollanten ett protokoll som redovisar resultatet av besiktningen. Om brister upptäcks behöver fastighetsägaren åtgärda dessa inom en viss tid för att kunna erhålla ett godkännande. Vid en godkänd besiktning erhålls ett intyg som bevis för att fastigheten uppfyller kraven, vilket i sin tur behöver dokumenteras och förvaras på ett tillförlitligt sätt.

Fler nyheter